menusearch
drosati.ir

پروانه، دانشنامه، گواهی ها، ثبت اختراع

پروانه، دانشنامه، گواهی ها، ثبت اختراع
پروانه صادره از سازمان نظام پزشکی تهران
دانشنامه دکترای تخصصی
  پروانه دفتر کار
ابداع و بکار گیری پرسشنامه مکانیزه بسامد مصرف خوراک برای اولین بار در کشور (ثبت اختراع شده است)
certificate 2
 گواهینامه آنتروپومتری ایساک
 certificate 4
 certificate 6
 certificate 5
ثبت اختراع  ابداع پرسشنامه مکانیزه
 دانشنامه دکترای تخصصی